N/F Faste Batteri

Vilkår får leje

VILKÅR FOR LEJE AF HAVELOD


I lejekontrakter, hvor haveforeningen ikke er ejer af det udlejede areal, er grundlaget for lejeaftalen
lejevilkår i hoved-lejekontrakt indgået mellem kolonihaveområdets ejer og Kolonihaveforbundet for
Danmark, den stedlige kreds eller en haveforening. Lejevilkår i en hovedlejekontrakt er i disse
tilfælde gældende og går i enhver henseende forud for denne lejekontrakt.
Generelle vilkår for medlemmers leje af havelod
Under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelse om
havens anlæg og bebyggelse er lejer frit stillet i sin brugsret.
Lejer kan tilrettelægge byggeri el. andre indretninger efter
økonomisk evne, men må gøre sig klart, at der er tale om en
lejet havelod til kolonihaveformål.
Kolonihaven er en social foreteelse og skal behandles
derefter. Der gælder derfor en række begrænsninger i
brugsretten, som ikke forekommer i det almindelige åbne
sommerland og marked for sommerhuse.
Særligt gælder, at ingen bebyggelse eller indretning kan
sælges uden vurdering og værdiansættelse har fundet sted
inden for rammerne af de af Kolonihave-forbundet for
Danmark udstedte retningslinjer.
Salg kan ikke finde sted uden haveforeningens direkte
medvirken som skal tilsikre, at sælger ikke opnår
kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.
Leje af en ikke selvstændigt matrikuleret havelod er omfattet
af den til enhver tid gældende udstyknings-lov.
1. Haveleje
Lejens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Betalingssted, betalingsmåde og forfaldstid fast-sættes af
haveforeningens bestyrelse.
Er havelejen ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af
generalforsamlingen fastsat gebyr for hvert forsinket
betaling. Forfalder lejen, eller anden pligtig ydelse i
lejeforholdet til betaling på en hellig-dag, eller grundlovsdag,
udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
Betalingen anses rettidig, når den sker senest den 3. hverdag
efter forfalds-dagen. Er denne hverdag en lørdag, er
betalingen den følgende hverdag rettidig.
2. Udlejers adgang til det lejede
Haveforeningens bestyrelse har ret til at skaffe sig adgang til
den lejede havelod samt de på havelodden opførte bygninger
hvis forholdene kræver dette. Dette skal varsles med mindst
3 dage. Bestyrelsen kan dog altid uden varsel foretage
uopsættelige reparationer.
Dog gælder,
at en efterlevende ægtefælde har ret til at fortsætte
lejekontrakten med mindre at haveforeningen har vægtige
grunde til at modsætte sig dette.
at en person, med hvem afdøde har levet i
ægteskabsligende forhold i mindst 2 år forud for
dødsfaldet, har samme ret, under forudsætning af, at
samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet.
at myndige slægtninge i op- og nedstigende linje har ret
til at få overdraget lejemålet.
Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte betingelser er
opfyldt.
3. Lejemålets overdragelse
Lejer har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.
Afgår lejer ved døden er såvel haveforeningen som dødsboet
berettiget til at opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel til
den 1. i en måned.
Ved lejemålets overdragelse kan bestyrelsen kræve, at evt.
ulovlige forhold på havelodden bliver lovliggjort.
5. Ophævelse af lejeaftalen
I følgende tilfælde kan haveforeningens bestyrelse
ophæve lejeaftalen.
5.1 Hvis leje eller anden pligtige pengeydelse ikke er
betalt rettidigt, og lejer ikke har betalt restancen
senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt
eller fremsat.
Det er en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen,
at haveforeningens krav er afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag, og der skal udtrykkelig
angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance
m.m. ikke betales inden udløb af denne meddelte frist.
5.2 Hvis lejer overlader brugen af havelodden til anden og
trods foreningens påtale fortsætter dermed, eller
såfremt lejer eller dennes husstand ved sin adfærd er
til væsentlig gene og ulempe for haveforeningen og
dens medlemmer.
5.3 Hvis lejer i væsentlig grad misrøgter den lejede
havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt
området udefra, eller på tilsvarende måde
tilsidesætter haveforeningens til enhver tid gældende
vedtægter og ordensvedtægter.
Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området
udefra er f.eks. overtrædelse af forbudet om benyttelse af
kolonihavehuset til helårsbeboelse.
6. Lejeaftalens ophør
Har lejer ikke inden 6 uger efter opsigelsen/ ophævelsen
bortfjernet eller solgt sin bebyggelse ifølge gældende
overdragelsesregler, kan lejer uden yderligere varsel
udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar
fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem
der skal overtage lejemålet og bebyggelsen samt vilkår for
overdragelsen ifølge godkendte vurderingsregler.
Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til
vurderingen, er bestyrelsen berettet til at sælge
bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.
Ved afregning til lejer kan bestyrelsen fratrække enhver
udgift, der er forbundet med lejemålets afvikling og salg,
herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og
lejerestancer m.m.
Når opsigelsen eller ophævelsen af lejeaftalen har fundet
sted, har lejer pligt til at betale foreningen leje og andre
ydelser vedrørende havelodden indtil denne er fraflyttet og
ryddeliggjort ligesom pligt til at vedligeholde haven består
i samme periode.
Lejevilkår fra Kolonihaveforbundet for
Danmarks standard lejekontrakt
( ”Blå lejeaftale”)